Nicel SürdürülebilirlikNicel Sürdürülebilirlik

1980'den günümüze sürdürülebilir kalkınma kavramı sürdürülebilirliğin üç basamağında (sosyal, ekonomik ve çevresel) tanımlanmıştır. Son yıllarda yaşanan ekonomik ve finansal krizlerde ekonomik sürdürülebilirliğin yeniden tanımlanması ihtiyacını doğurmuştur. Kalkınmanın çevre boyutundan soyutlanmış bir şekilde sadece ekonomik gelişme ile sağlanabileceği sorgulanmaya başlanmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik yeryüzünün biyojeofizik yönlerine odaklanarak doğru tanımlanabilir. Bu da yeryüzünün yaşama destek sisteminin bütünlüğünün korunması ya da iyileştirilmesi anlamına gelir. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirliğin üç ayağı kavramı, oldukça belirsiz ve çoğunlukla nitel bir düşünceden, birçok kez nicel olarak tanımlanan daha kesin tanımlamalara dönüşmüştür. Bu nedenle daha geniş göstergelere duyulan ihtiyaç çok nettir. Çevresel sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi için farklı göstergeler kullanarak hedefleri belirliyor ve mevcut durum ve eğilimleri de dikkate alarak bu hedeflere ulaşmanız için gerekli mesafeyi “ölçüyoruz”.Ciro başına sera gazları emisyonu, yenilenebilir ve yenilenemez malzemelerin miktarı ton, mutlak enerji tüketimi Joule, kaynağına göre toplam su çekimi metreküp (m3), atıkların geri dönüşüm ya da kompost yapma yüzdesi, faaliyet sahanızın korunan alanlara olan yakınlığı çevresel sürdürülebilirliği tanımlayabileceğimiz birçok göstergeden sadece birkaçıdır.

Birçok işletme sürdürülebilirliği ölçmek konusunda eksik kalmakta ya da göstergelerin seçimi ve kullanımı hakkında fikir sahibi olmamaktadır. Metsims, Türkiye’de sahip olduğu yaşam döngüsü değerlendirme (LCA) altyapısı ve geliştirdiği Türkiye Yaşam Döngüsü Veritabanı (TLCID) ile birçok farklı sektörde hizmet verebilmektedir. Ekibimiz, sürdürülebilirlikle ilgili çevresel unsurları veya fiziksel boyutları ölçen daha geleneksel ölçütlerin yanında, sosyal ve yönetişim faktörleri ile ilgili önemli performans göstergelerini de odaklanır. Bunlar, geleneksel kurumsal sosyal sorumluluğun diğer iki bileşenini ve mevcut sürdürülebilirlik raporlamasının da temelini oluşturmaktadır. Çevresel performans göstergeleri en büyükten küçüğe doğru emisyonlar; uyumluluk, yatırımlar ve politikalar; enerji; su; atıklar; malzemeler; ulaşım ve seyahat; yağ ve gaz; ve biyoçeşitlilik olarak gruplandırılmakta ve tarafımızdan her bir firma özelinde değerlendirilmektedir.